Kiểm soát các nguồn năng lượng nguy hiểm

A.    Mục tiêu:

  • Nhận biết các loại năng lượng có thể gây nguy hiểm.
  • Hiểu được quy trình Khóa/Gắn thẻ.
  • Thực hiện việc kiểm soát năng lượng nguy hiểm bằng các quy trình Khóa/Gắn thẻ.

B.     Nội dung chương trình:

Chương

Tên Chương

Thời Gian (phút)

1

Các nguồn năng lượng nguy hiểm

1.1.Khái niệm, thuật ngữ các nguồn năng lượng nguy hiểm.

1.2.Giới thiệu các nguồn năng lượng nguy hiểm thường gặp.

60

2

Kỹ thuật an toàn

2.1 Quy trình kiểm soát các nguồn năng lượng  nguy hiểm.

2.2 Các tình huống đặc biệt.

2.3 Khoá máy để quản lý.

2.4 Các bước khoá/ gắn thẻ.

2.5 Kiểm tra định kỳ hằng năm.

2.6 Các yêu cầu riêng của cơ sở.

90

3

Thực hành

- Gắn khoá thẻ.

60

4

Kiểm tra cuối khoá

30

Tổng Cộng

240

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS