An toàn vận hành xe nâng

A.    Mục tiêu:

  • Nhận biết được các yếu tố nguy hiểm khi sử dụng xe nâng hàng.
  • Nắm vững các quy định về an toàn sức khoẻ nghề nghiệp chung đối với người điều khiển xe nâng.
  • Vận hành an toàn xe nâng hàng.

B.     Nội dung:

Chương

Tên Chương

Thời Gian (phút)

1

 Nguyên tắc chung:

1. Các quy định về an toàn sức khoẻ nghề nghiệp chung đối với người điều khiển xe nâng.

2. Giới thiệu một số đoạn phim vận hành xe nâng.

60

2

Nội dung:

1. Phân loại Xe nâng.

2.Những mối nguy và rủi ro khi làm việc với xe nâng.

3.Qui trình vận hành.

4.Cách tính tải trọng nâng cho phép.

5. Những yêu cầu an toàn.

6. Các bước cần thực hiện trước khi vận hành.

7.Phân tích một số tai nạn điển hình.

90

3

Thực hành( nếu học tại cơ sở doanh nghiệp)

60

4

Kiểm tra cuối khoá

30

Tổng Cộng

240

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS