An toàn trong công tác đào mương hố

A.    Mục tiêu:

 • Hiểu được quy trình làm việc an toàn trong công tác đào mương hố.
 • Nhận biết các nguy cơ trong công tác đào mương hố.
 • Nắm được các biện pháp phòng ngừa nguy cơ.
 • Nắm được công tác ứng cứu khẩn cấp các sự cố/ tai nạn phát sinh trong quá trình đào mương hố.

B.     Nội dung chương trình: 240 Phút

Chương

Tên Chương

Thời Gian (phút)

1

I. Giới thiệu chung:

1. Mục đích.

2. Phạm vi thực hiện.

3.Vai trò và trách nhiệm.

30

2

II. Kỹ thuật an toàn:

 • An toàn trong giai đoạn thiết kế:
  • Phân tích nguyên nhân tai nạn.
  • Các nguyên tắc an toàn.
  • Giới thiệu biểu mẫu
 • An toàn trong giai đoạn chuẩn bị:
  • Phân tích nguyên nhân sự cố thường xảy ra.
  • Các nguyên tắc an toàn.
 • An toàn trong giai đoạn thực hiện:
  • Phân tích rủi ro, sự cố mất an toàn thường gặp.
  • Các nguyên tắc an toàn.
 • An toàn trong giai đoạn hoàn thành

(Chiếu phim lồng ghép, quá trình thi công trong mỗi công đoạn).

180

3

Kiểm tra

30

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS