An toàn làm việc trong không gian hạn chế

A.    Mục tiêu:

  • Nhận biết các loại không gian làm việc hạn chế.
  • Nhận biết các nguy cơ khi làm việc trong không gian hạn chế.
  • Nắm được các biện pháp ngăn ngừa các nguy cơ khi làm việc trong không gian hạn chế.

B.     Nội dung chương trình:

Chương

Tên Chương

Thời Gian (phút)

1

Khái niệm:

-         Khái niệm về không gian hạn chế.

-         Các khái niệm liên quan đến không gian hạn chế.

30

2

Nguy cơ khi làm việc trong không gian hạn chế:

-         Nguy cơ thiếu ôxi, khí độc.

-         Nguy cơ cháy nổ.

-         Nguy cơ thay đổi áp lực, điện và các yếu tố khác.

60

3

Các biện pháp chuẩn bị về An Toàn Vệ Sinh Lao Động khi làm việc trong không gian hạn chế:

-         Các biện pháp chung.

-         Các giải pháp cụ thể.

60

4

Các biện pháp đảm bảo An Toàn Vệ Sinh Lao Động khi làm việc trong không gian hạn chế.

60

5

Kiểm tra

30

Tổng Cộng

240

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS