THÔNG BÁO VỀ GIA HẠN KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO

Gia hạn: Tiếp tục nhận hồ sơ cho đến hết ngày 20/09/2022

 

(file Kế hoạch đính kèm)

Gia hạn: Tiếp tục nhận hồ sơ cho đến hết ngày 20/09/2022

Loadiing
Đào tạo
Việc làm
Zalo
Điện thoại
SMS