Lịch khai giảng
KHAI GIẢNG TRONG THÁNG 12/2016

Các khóa học Kỹ năng mềm, tiếng Anh, Kỹ thuật, An toàn lao động

KHAI GIẢNG TRONG THÁNG 11/2016

Các khóa học Kỹ năng mềm, tiếng Anh, Kỹ thuật, An toàn lao động

KHAI GIẢNG TRONG THÁNG 10/2016

Các khóa học Kỹ năng mềm, tiếng Anh, Kỹ thuật, An toàn lao động

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP CNTT THÁNG 09/2016

Các khóa học CNTT theo chương trình đào tạo của Microsoft

KHAI GIẢNG TRONG THÁNG 09/2016

Các khóa học Kỹ năng mềm, tiếng Anh, Kỹ thuật, An toàn lao động

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP CNTT THÁNG 08/2016

Các khóa học CNTT theo chương trình đào tạo của Microsoft

KHAI GIẢNG TRONG THÁNG 08/2016

Các khóa học Kỹ năng mềm, tiếng Anh, Kỹ thuật, An toàn lao động

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP CNTT THÁNG 07/2016

Các khóa học CNTT theo chương trình đào tạo của Microsoft

KHAI GIẢNG TRONG THÁNG 07/2016

Các khóa học Kỹ năng mềm, tiếng Anh, Kỹ thuật, An toàn lao động

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP CNTT THÁNG 06/2016

Các khóa học CNTT theo chương trình đào tạo của Microsoft

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn đào tạo CNTT
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

Đào tạo: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489 | Tổ Quản lý dự án: (84-28)  35 000 652

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn