Về việc triệu tập ứng viên xét tuyển viên chức năm 2019

 

           BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

                            Số: 09/TB-TTĐT                                                                         Tp.Hồ Chí Minh, ngày  06 tháng  06 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc triệu tập ứng viên dự khai mạc xét tuyển viên chức của Trung tâm Đào tạo năm 2019
---------------------------

          Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-TTĐT ngày 05 tháng 03 năm 2019 của Trung tâm Đào tạo về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Đào tạo năm 2019.   

          Căn cứ công văn số 221/KCNC-VP ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Tp. HCM về việc cấp thuận cho Trung tâm Đào tạo tổ chức thực hiện xét tuyển viên chức năm 2019.

          Căn cứ quyết định số 119/QĐ-KCNC ngày 17 tháng 5 năm 2019 về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Đào tạo năm 2019.

          Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo đến các ứng viên có tên trong danh sách (đính kèm theo thông báo), đủ điều kiện phỏng vấn xét tuyển viên chức của Trung tâm năm 2019, có mặt tại Trung tâm Đào tạo trực thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao lúc 14 giờ 00 ngày 10 tháng 6 năm 2019 để tham dự khai mạc xét tuyển viên chức theo quy định.

          Thông báo này được niêm yết công khai và đăng tải trên website Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao.

          Đề nghị các ứng viên có tên trong danh sách có mặt đúng thời gian và địa điểm đã nêu trên.

 

           Nơi nhận:                                                                                                                      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

         - Các đơn vị liên quan;

         - Lưu P.TC-HC                                                                                                                             (đã ký)

 

                                                                                                                                                   Nguyễn Minh Thạnh

 

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo ngắn hạn và An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn